Polar WebSync 2.8.3

Polar WebSync 2.8.3

Polar Electro Oy – 41,4MB – Shareware –
Polar manufactures heart rate monitoring products for your training/exercising. WebSync program helps you transfer data from certain Polar devices to polarpersonaltrainer.com and polargofit.com websites. The data can then be used for analysis using the website.

Tổng quan

Polar WebSync là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Polar Electro Oy.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Polar WebSync là 2.8.3, phát hành vào ngày 28/03/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/09/2008.

Polar WebSync đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 41,4MB.

Polar WebSync Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Polar WebSync!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có Polar WebSync cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Polar Electro Oy
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản